dissabte, 26 de setembre del 2015


BARRACA P8Pa37-003
Identificador: 
P8Pa37-003
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Sud-Oest
Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A008000370000PR
Polígon:
8
Parcel·la :
37
Topònim:
Horts del Castell
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409663
Y:
4630327
H:
443 m
Codi Wikipedra:
11732Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins del bosc propera a un cap de conreu 
Terreny:
Terreny pla 
Ubicació en relació a altres construccions . 
Adossada a un marge
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
De falsa cúpula 
Elements :

Porta:
En la façana Sud-Oest


Centrada


Llinda plana
Finestres:
Una petita en la façana Sud-Est


Una petita en la façana Nord-Est 
Elements funcionals exteriors : 
Cornisa perimetral 
Elements funcionals interiors : 
Fornicula sobre la porta 
Coberta interior :
Falsa cúpula 
Acabament de la coberta : 
Pedra ciclopia molt regular. 
Cobriment de la coberta: 
Terra i vegetació
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses amb grans blocs 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Marge i escala propers Materials constructius:

Paraments : 
Pedra ciclopia molt regular
Coberta : 
Falsa cúpula 
Paviment interior :
Terra 
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Bo
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Detall porta , mur Sud-Oest
Alçat Nord-Oest
Alçat  Sud-Est
Detall de marge proper amb escala
Alçat Nord-Est i coberta
Detall d'acabat de coberta
Detall interior
Detall interior
Detall interior , porta
Detall interior


dissabte, 19 de setembre del 2015


BARRACA P13Pa60-001


Identificador: P13Pa60-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A013000600000PX
Polígon: 13
Parcel·la : 60
Topònim : Pla de Puigbó
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 407369
Y: 4631989
H: 297 m.
Codi Wikipedra: 11704


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Envoltada de camps
Terreny: Pla


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada.


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana Sud-Est.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal.
Finestres: 
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : No s'hi pot accedir, porta tancada 
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades:

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior :
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Açats Sud-Est i Nord-Est
Alçat Nord-Est
Detall cornisa exterior
Detall esterior porta
Llinda de la porta
Esterior mur Nord-Est
Paisatge
Detall cornisa exterior


BARRACA P13Pa59-001


Identificador: P13Pa59-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A013000590000PJ
Polígon: 13
Parcel·la : 59
Topònim : Pla de Puigbó
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 407307
Y: 4631983
H: 293 m.
Codi Wikipedra: 11703


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Envoltada de camps
Terreny: Pla


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada.


Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana Sud-Est.

Muntants verticals.

Llinda horitzontal.
Finestres: 
Elements funcionals exteriors : Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors : Fornícula sobre la porta 
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta : Caramull
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades:Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra.
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: La barraca manté un bon estat de conservació.
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Oest
Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Est
Detall exterior coberta
Detall exterior porta
Detall cornisa exterior
Caramull de la coberta
Alçat Nord-Est i coberta
Cornisa exterior
Detall interor fasa cúpula
Detall interior
Detall interor
Detall interior
Fornícula interior sobre la porta
Alçat Sud-Est


dilluns, 7 de setembre del 2015


BARRACA P13Pa48-001
Identificador: 
P13Pa48-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A013000480000PF
Polígon:
13
Parcel·la :
48
Topònim:
PLA DE PUIGBÓ
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
408152
Y:
4632430
H:
388 m
Codi Wikipedra:
11653

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Erm amb marges avandonats 
Terreny:
Irregular amb pendent Ubicació en relació a altres construccions . 
algun marge de pedra seca proper 


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada amb dos habitacles adossats 
Espai:
Dos habitacles amb accès independent
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
En falsa cúpula, molt plana 
Elements :
Cap
Porta:
En la façana Est


Adossades al mur de separació dels dos habitacles.


Llinda planaFinestres:
Cap
Elements funcionals exteriors : 
Cornisa perimetral de pedra
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
De loses de pedra en falça cúpula
Acabament de la coberta : 
Cap 
Cobriment de la coberta: 
Amb terra i pedres i vegetació 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Algun marge proper 

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
Lloses de pedra
Paviment interior :
terra d'argila compactada
Tècnica constructiva :
Pedra en sec Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
Parcialment enrunada


Habitable nord est bon estat


Habitacle sud oest enrunat
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Nord - Oest
Alçat Nord-Oest
Detall interior
Detall interior
Alçat Nord-Est
Exterior coberta
Coberta esfondrada
Detall coberta esfondrada
Detall porta barraca esfondrada
Vista Sud-Oest