divendres, 24 d’abril del 2015

BARRACA P8Pa37-002
Identificador:  P8Pa37-002
Tipus de construcció Barraca

Alçat Sud

Situació:
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages 
Ref. Cadastral: 08190A008000370000PR
Polígon: 8
Parcel·la : 37
Topònim: Horts del Castell
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 409480
Y: 4630230
H: 438m.
Codi Wikipedra: 10971


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc propera a un cap de conreu 
Terreny: En pendent
Ubicació en relació a altres construccions .  Adossada a un marge
Funció: Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:
Planta : Quadrada
Espai: Unitàri.
Murs: De pedra molt regulars
Coberta: Enrunada.
Elements :
Porta: En la façana Sud
Centrada
La llinda no s'observa, enrunada
Finestres: No s'observen
Elements funcionals exteriors :  No s'observen
Elements funcionals interiors :  No s'observen
Coberta interior : Enrunada.
Acabament de la coberta :  Enrunada.
Cobriment de la coberta:  Enrunada .
Disposició de la pedra del mur:  Pedra ciclopia molt regular. 
Litologia de l'aparell:  Calcària
Construccions de pedra:  Cap.


Materials constructius:
Paraments :  Pedra ciclopia molt regular
Coberta :  Enrunada
Paviment interior : No s'observa , tapat per l'enderroc.
Tècnica constructiva : Pedra en sec. 
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enrunada
Reformes i ampliacions :  Cap 

Alçat Oest
Alçat Est
Mur Nord -Interior
Vista cenital
Detall dels murs- Vista cenital
Detall de la llinda - enrunada
Detall murs- vista cenitaldimecres, 22 d’abril del 2015

P09Pa012-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa12-001
Identificador:  P9Pa12-001
Tipus de construcció Barraca

Situació:
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages 
Ref. Cadastral: 08190A009000120000PO
Polígon: 9
Parcel·la : 12
Topònim: Sant Martì
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 411174
Y: 4631123
H: 470m
Codi Wikipedra                                     10966
Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Dins el bosc, tot i que derrerament s'han procedit a la tala del bosc més proper amb l'objectiu sembla de plantar vinya.
Terreny: Amb lleugera pendent
Ubicació en relació a altres construccions .  Aïllada, sense construccions relacionades.
Funció: Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:
Planta : Circular
Espai: Unitàri.
Murs: De pedra molt regulars
Coberta: Sense remat superior
Elements : Cap
Porta: En la façana Est
Montats verticals .
Llinda  plana amb dues pedres  de grans dimensions
Finestres: Una de petita orientada a Nord-Oest
Elements funcionals exteriors :  Escopidor perimetral, gaire bé desaperegut
Elements funcionals interiors :  No n'hi ha cap, diverses fornícules 
Coberta interior : Falsa cúpula 
Acabament de la coberta :  Falta l'acabament de la coberta
Cobriment de la coberta:  Pedruscall i terra
Disposició de la pedra del mur:  Pedra ciclopia molt regular. 
Litologia de l'aparell:  Calcària
Construccions de pedra:  Cap.

Materials constructius:
Paraments :  Pedra ciclopia molt regular
Coberta :  Pedra regular, pedruscall i terra
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva : Pedra en sec. 
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Molt bó llevat de la manca de element de tancament de la coberta i d'un petit enderroc exterior en la part inferior del mur Nord-Oest.
Reformes i ampliacions :  Cap 
Alçat Est
Alçat Nord
Detall exterior fornicula alçat Nord
Detall exterior finestra alçat Nord
Detall petit esfondrament exterior alçat Nord-Oest
Alçat Oest
Alçat Oest i entorn
Alçat Sud-Oest i entorn
Exterior coberta
Alçat Sud
Llinda i restes de la cornisa exterior
Alçat Nord i entorn
Detall llinda
Alçat Oest interior
Interior falsa cúpula
Alçat Est interior
Alçat Nord interior
dimarts, 21 d’abril del 2015

P08Pa039-002 - BARRACABARRACA P8Pa39-002
Identificador:                      P8Pa39-002
Tipus de construcció :        Barraca
Situació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000390000PX
Polígon:                                                8
Parcel·la :                                             39
Topònim :                                             Solà.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409353
Y:                                                            4630843
H:                                                           330 m.
Codi Wikipedra:                                    10965

Ubicació en relació a altres construccions.
Adossada a un marge   , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Quadrada.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                    Exempts, el mur Nord adossat al marge.
Coberta :                                              Parcialment enrunat .
Elements :                                            No s’observen
Porta :                                                   En la façana sud.
                                                               Muntants verticals.
                                                               Llinda única.
Finestres:                                             Façana Est.
1 de petita .
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors :        No s’observen .
Coberta Interior:                                Estat regular falta la peça de remat .                             
Acabament de la coberta :               Falta la peça de remat .
Cobriment coberta :                          Pedruscall.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular.
Litologia de l’aparell:                          Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.


Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses de pedra, pedruscall i terra i vegetació .
Paviment interior :                             Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.
Estat de conservació:
Els paraments exteriors estan en bon estat , a la coberta tot i estat en bon estat li manca l’element de remat i s’ha protegit amb una placa de fibrociment.
Reformes i ampliacions :
Cap.


 
Alçat mur Sud
Vista general de l'entorn amb feixes de pedra seca

Detall de porta al mur Sud

Coberta

Detall interior de la falsa cúpula

Detall interior del mur Nord

Detall interior del mur Est i de la porta del mur Sud

Detall interior de la finestra del mur Est