dimarts, 31 de juliol del 2018

CISTERNA P08Pa039-006
Identificador: P08Pa039-006
Tipus de construcció: Cisterna
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent 
Comarca : Bages
Zona : Torrent del Solà
Ref. cadastrals : 08190A008000390000PX
Polígon : 08
Parcel·la: 039
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:409830
Y: 4631068
H: 362
Codi Wikipedra: 429
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Irregular amb pendent
Ubicació en ralció a altres construccions: Propera a una barrac, codi wikipedra 17.971
Funció: cisterna que recull l'aigua de la pluja mitjantçant rases.
Tipologia constructiva
Murs : de pedra seca arrebossats interiorment amb morter de calç
Elements : Entrada d'aigua i sobreixidor de sortida
Materials constructius
Paraments de pedra seca i arrebossats amb morter de calç
Inscripció:  Gravat en l'arrebossat interior "ANY 1935"
Estat de conservació: Enderroc parcial.
diumenge, 22 de juliol del 2018

BARRACA  P08Pa039-005
Identificador : P08Pa039-005
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Torrent del Solà
Ref. Cadastral:  08190A008000390000PX
Polígon: 08
Parcel·la: 039
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409812
Y: 4631065
H: 359
Codi Wikipedra: 17.971


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc
Terreny: Topogràfia irregular amb marges de pedra
Ubicació en relació a altres construccions: Marges propers i cisterna d'aigua
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular , interiorment quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula.
Porta: De llinda plana orientada a l'Oest
Finestres: Una en el mur Sud.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: Lloses de pedra  i terra
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Bo

Vista cantonada Sud-Oest
Vista cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Vista cantonada Nord-Oest
Alçat Nord
Coberta i alçat Est
Cantonada Nord-Est
Detall exterior finestra mur Sud
Alçar Sud
Detall llinda porta  i ràfec esterior coberta
Detall interior finestra mur Sud
Interior cantonada Nord-Est
Interior coberta
Interior cantonada Sud-Oest