dimarts, 8 de novembre del 2022

P12Pa056-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa056-002
Identificador : P12Pa056-002
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 056
Ref. cadastral: 08190A012000560000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408740
Y: 4632452
H: 294
Codi Wikipedra: 26.917
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Circular.
Murs: De pedra seca, adosada al marge, amb un petit enderroc en la zona Oest.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: No.
Elements exteriors: Ràfec de la coberta i caramull.
Elements interiors: Cap.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat de conservació, petit enderroc en el mur Oest, i moltes deixalles en el seu interior. 
Reformes i ampliacions: No.


Deixalles de l'interior

Coberta

Detall del caramull

Vista exterior del marge on hi ha la barraca
diumenge, 6 de novembre del 2022

P08Pa036-011 - CISTERNA

CISTERNA  P08Pa036-011
Identificador: P08Pa036-011
Tipus de construcció: Cisterna


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: el Castell
Ref. cadastral : 08190A008000360000PK
Polígon: 08
Parcel·la: 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409100
Y: 4630112
H: 362
Codi Wikipedra: 2.735
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una feixa al costat d'un mur de pedra.
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions: Proper a una barraca  i un mur de pedra seca. Al costat i ha restes d'un mur d'una construcció de  forma quadra de la que no es coneix la funció. 
Funció: Emmagatzematge d'aigua
Tipologia constructiva
Planta: Circular 
Murs: De pedra seca, parcialment enderrocada.dimarts, 1 de novembre del 2022

P10Pa029-021 - BARRACA

BARRACA P10Pa029-021
Identificador : P10Pa029-021
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Alzinar de Sant Martí.
Poligón: 10
Parcel·la : 029
Ref. cadastral: 08190A010000290000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410829
Y: 4632047
H: 522
Codi Wikipedra: 26.865
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins el bosc.
Terreny: Pla, adosada al marge
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca i marge  proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Planta:  Irregular.
Murs: De pedra seca, adosada al marge. 
Coberta: Lloses de pedra, totalment enrunada.  
Porta: Orientada a l'Oest.
Finestres: No.
Elements exteriors: No s'observen. 
Elements interiors: No.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Lloses de pedra, terra i vegetació.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No
P12Pa059-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa059-002
Identificador : P12Pa059-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Barraca de la Vinya del Sala - Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 059
Ref. cadastral: 08190A012000590000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408561
Y: 46323226
H: 298
Codi Wikipedra: 26.868

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'una vinya.
Terreny: Pla, adosada al marge
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador, el darrar propietari hi va col·locar conilleres en el seu interior, fa molts anys que està tancada i els sediments que han entrant impedeixen l'obertura de la porta.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge. 
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada a l'Oest.
Finestres: No.
Elements exteriors: Ràfec de la coberta i xemeneia. 
Elements interiors: No es pot accedir a l'interior.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: No s'ha pogut entrar al seu interior.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat de conservació.
Reformes i ampliacions: No