dimecres, 23 de desembre de 2015


BARRACA P8Pa92-001
Identificador: 
P8Pa92-001
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Nord

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A008000920000PG
Polígon:
8
Parcel·la :
92
Topònim:
La Carrera
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410053
Y:
4629807
H:
473 m
Codi Wikipedra:
12188


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins el bosc
Terreny:
Terreny pla 
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Circular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra irregular
Coberta:
De falsa cúpula 
Elements :

Porta:
Orientada a Nord


Llinda plana


El montant de la dreta de la porta es gairebé el coble d'ample que el de l'esquerra.
Finestres:
Tres de petites a Sud, Est i Oest
Elements funcionals exteriors :
Cornisa perimetral 
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
Falsa cúpula 
Acabament de la coberta : 
Terra 
Cobriment de la coberta: 
Terra i vegetació, i pedres 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
CapMaterials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Falsa cúpula 
Paviment interior :
Terra 
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Bo
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat oest
Exterior finestra alçat Oest
Detall cornisa perimetral
Alçat Est
Detall exterior de la porta
Interior coberta
Detall interior finestres Oest i Sud
Detall llinda de la porta
Detall cornisa perimetral exterior
Alçat SudBARRACA P15Pa10-001
Identificador: 
P15Pa10-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A015000100000PD
Polígon:
15
Parcel·la :
10
Topònim:
SOLÀ DE CORNET
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410209
Y:
4637999
H:
476 m
Codi Wikipedra:
12189


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camp 
Terreny:
Pla,  i adosada al terreny en el mur oest
Ubicació en relació a altres construccions . 
no
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Rectangular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
Bigues de fusta i lloses de pedra en proces d'enderroc.
Elements :
Xemeneia en la cantonada sud-oest
Porta:
En la façana Est


Adosada al mur Nord


Llinda amb dos trocs
Finestres:
Una de petita en mur Nord


Una de petita en mur Sud
Elements funcionals exteriors : 
Ràfec perimetral
Elements funcionals interiors : 
Cap.
Coberta interior :
Bigues de fusta 
Acabament de la coberta : 
Lloses de pedra i terra
Cobriment de la coberta: 
Lloses de pedra i terra 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
Bigues de fusta, lloses de pedra i terra 
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec , cobert de bigues de fusta
Inscripcions :
Cap
Alçat Sud
Exterior finestra mur Sud
Detall xemeneia
Alçat Est
Interior mur Oest
Interior finestre mur Sud
Interior coberta
Detall interior coberta
Alçat Nord
Exterior coberta
Detall cornisa i xemeneia
Alçats Sud i Est
Xemeneia