dimarts, 2 de juny del 2015


BARRACA P8Pa33-004
Identificador: 
P8Pa33-004
Tipus de construcció
Barraca


Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
0819A008000330000PF
Polígon:
8
Parcel·la :
33
Topònim:
Serrat del Xipell
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
408896
Y:
4630859
H:
349 m.
Codi Wikipedra :
11227


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Bosc
Terreny:
Irregular amb marges Ubicació en relació a altres construccions . 
Aïllada, sense construccions relacionades.


Funció:
Habitacle per el treballador


Tipologia constructiva:

Planta :
Circular , coberta de terra dins un marge
Espai:
Unitari.
Murs:
De pedra irregulars
Coberta:
de falsa cúpula i coberta per la terra del marge
Elements :

Porta:
En la façana Oest


Centrada


Montans verticals 


Llinda plana.
Finestres:
Cap.
Elements funcionals exteriors : 
Escopidor sobre la porta
Elements funcionals interiors : 
No n'hi ha cap.
Coberta interior :
Falsa cúpula .
Acabament de la coberta : 
Cap.
Cobriment de la coberta: 
Terra del marge i vegetació
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra  irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra   irregular. 
Coberta : 
Pedra regular
Paviment interior :
Argila 
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. Inscripcions :
Cap


Estat de conservació:
En general molt bo Reformes i ampliacions : 
Cap 
Porta alçat Oest
Porta alçat Oest
Detall llinda de la porta
Detall interior
Detall interior
Detall interior coberta
Exterior alçat Oest
Exterior coberta 
Exterior coberta