diumenge, 19 de novembre del 2017

BARRACA P08Pa135-001
Identificador : P08Pa135-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : el Soler
Ref. cadastral : 08190A008001350000PD
Polígon : 08
Parcel·la : 135
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409685
Y: 4628861
H: 316
Codi Wikipedra: 16531

Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada en un camp de conreu
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Altres barraques properes i molt aprop del Mas el Soler
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta: Dos cosos rectangulars
Murs : De pedra, rejuntats amb argila.
Coberta : Bigues de fusta, entramat de canyes, sobre aquests capa d'argila , remat lateral amb llosses i teules àrabs.
Portes : Dues amb llinda plana i orientades a Sud-Oest
Finestres : Dues en el mur Nord-Est, una en el mur Sud-Est i una en el mur Nord-Oest i una finestra en la paret que separa els dos cossos.
Elements exteriors: Ràfec de pedra perimetral de la coberta.
Elements interiors : Cocó en el mur Nord-Est del cos gran,  dues fornícules en el mur Sud-Est del cos gran, una fornícula en el mur Nord-Est del cos gran i mensules de pedra en els recolçament de les bigues en el mur Nord-Oest del cos petit.
Materials constructius
Paraments : De pedra rejuntada amb argila, els murs Sud-Oest i Nord-Est del cos gran estan parcialment arrebossats.
Coberta : Bigues de fusta, entramat de canyes, capa d'argila, lloses de pedra i teules àrabs
Paviment : Terra.
Inscripcions : Sobre la porta del cos gran " JOSEPH 1912 QUINTANA" i en una pedra a l'esquerra de la porta del cos petit  dins un rombe amb una creu sembla (?) que diu "1853"
Estat de conservació : Molt bó.
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Cantonada Est

Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Oest
Mur Nord-Est cos gran
Mur Nord-Oest cos gran
Detall interior coberta
Detall interior coberta
Detall interior coberta
Interior mur Sud-Oest
Detall interior coberta cos petit
Ràfec perimetral
Ràfec perimetral
Inscripció sobre la llinda de la porta
Inscripció en la paret exterior del cos petit

BARRACA P08Pa133-001
Identificador : P08Pa133-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació 
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona : el Soler
Ref. cadastral : 08190A008001330000PK
Polígon : 08
Parcel·la : 133
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409546
Y: 4629053
H: 318
Codi Wikipedra : 16530
Entorn i emplaçament 
Aprofitament : Situada al marge d'un camp, i molt propera a una instal·lació industrial de prefabricats de formigó en desús i un magatzem de nova construcció.
Terreny: Pla
Ubicació en realció a altres construccions : Altres barraques properes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta : De falsa cúpula
Porta : De llinda plana, orientada a Sud-Oest
Finestres : Una Orientada a Nord-Est, una el mur Sud-Est i dues el mur Nord-Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral, construcció annexa adosada al mur Sud-Est, coberta amb estructura de bigues de fusta i lloses de formigó totalment enrunada.
Elements interiors : Cocó i fornícula en cada un dels murs, Nord-Est, Sud-Est, Nord-Oest. Fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Pedra seca i terra
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bó, construcció annexa totalment enrunada.
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est, coberta
Alçat Sud-Est
Alçat Nord-Oest
Finestres mur Nord-Oest
Finestra mur Nord-Est
Finestra mur Sud-Est
Interior mur Nord-Est i mur Sud-Est
Interior mur Nord-Oest
Interior coberta
Detall porta

POU P08Pa090-001
Identificador : P08Pa090-001
Tipus de construcció : Pou
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Carrera
Ref. cadastral : 08190A008000900000PB
Polígon : 08
Parcel·la : 090
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409910
Y: 4629383
H: 349
Codi Wikipedra: 138
Pou situat prop de la masia de la Carrera, sota un gran lledoner, l'accés a la boca del pou està tancat amb una reixa metàl·lica. L'aigua es troba a gran fondària.