dimarts, 8 d’abril de 2014

P08Pa036-001 - BARRACA

BARRACA P8Pa36-001
Identificador:                        P8Pa36-001
Tipus de construcció :        Barraca


Situació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000360000PK
Polígon:                                                 8
Parcel·la :                                             36
Topònim :                                             Horts del Castell.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409092
Y:                                                            4630077
H:                                                           362 m.
Codi Wikipedra :                                9527Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Bosc
Terreny:                                                 Terreny en amb feixes ocupades per la vegetació.  

Ubicació en relació a altres construccions.
Adossada a un marge  , amb un aixopluc al marge de pedra  proper .

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                 Quadrada.
Espai :                                                   Unitari.
Murs:                                                    Adossats a un marge .
Coberta :                                              Esfondrada.
Elements :                                            No s’observen.
Porta :                                                   Orientada a l’Oest .
                                                               Muntants verticals.
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                            
2 finestres petites .
Orientades a Nord i Sud .
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral malmés.
Elements funcionals interiors :       No s’observen doncs l’interior és ocupat per runa i arbustos .
Coberta Interior:                                Esfondrada.                         
Acabament de la coberta :               Esfondrada.
Cobriment coberta :                           Esfondrada .
Disposició de la pedra del mur:      Irregular, pedres petites i de mides irregulars .
Litologia de l’aparell:                        Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra i aixopluc proper en el mateix marge on hi ha la barracaMaterials constructius:
Paraments :                                        Lloses i pedres irregulars de mides  petites .
Coberta :                                              esfondrada.
Paviment interior :                            No s’observa doncs resta tapat per la runa de la coberta .
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Paraments exteriors en bon estat  i la coberta esfondrada.

Reformes i ampliacions :
Cap.


Alçat Sud

Alçat Oest

Alçat Nord

Porta aixopluc proper

Coberta esfondrada 

Coberta esfondrada , i interior

Aixopluc esfondrat proper

Finestra alçat sud

Porta alçat  oest

Finestra alçat nord
F