dimecres, 19 de desembre del 2018

BARRACA P13Pa81189-001
Identificador:  P13Pa81189-001
Tipus de construcció: Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Poble Nou - el Pal
Ref. cadastral: 8118901DG0381N0001PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408076
Y: 4631659
H: 304
Codi Wikipedra: 18.650
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: En terreny, erm on durant els anys 60 del segle XX hi havia un circuit de motocros.
Terreny: Irregular amb pendent
Ubicació en relació a altres construccions : cap construcció propera, molt aprop del sòl urbà
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: Enrunada
Porta: Orientada a Sud-Oest
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors:  No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Enderroc total

dilluns, 17 de desembre del 2018

BARRACA  P11Pa029-001
Identificador: P11Pa29-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Riu Cornet
Polígon: 11
Parcel·la: 029
Ref. cadastral: 08190A0110002900001AY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408353
Y: 4631545
H: 288
Codi Wikipedra: 18.739
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl:  Situada en una zona de vegetació arbustiva
Terreny:De fort pendent, amb feixes
Ubicació en relació a altres construccions: Marges propers
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Eliptica
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula enrunada
Porta: Orientada a Nord-Oest
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Enderroc total
diumenge, 16 de desembre del 2018

BARRACA  P06Pa070-002
Identificador: P06Pa070-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Ridor - La Castellona
Polígon: 06
Parcel·la: 070
Ref. Cadastral: 08190A006000700000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 404664
Y: 4629365
H: 446
Codi Wikipedra: 18.734
Entor i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al costat s'està duent a terme una rompuda
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Clapers, barraques i les runes d'una masoveria propera.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Enrunada
Porta: Orientada a Sud-Oest, no es conserva la llinda
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Enrunada
Paviment: No s'observa tapat per enderrocs
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total
BARRACA P09Pa012-004
Identificador: P09Pa012-004
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Sant Martí
Polígon: 09
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A009000120000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410911
Y: 4631256
H: 442
Codi Wikipedra: 18.735
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc propera a un camp.
Terreny:  Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: Enrunada
Porta: Orientada a Sud, enrunada no s'observa la llinda
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per enderroncs
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació: Enderroc total


BARRACA P07Pa9037-002
Identificador: P07Pa9037-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Rampinya
Ref. cadastral: 08190A007090370000PA
Polígon: 07
Parcel·la: 9037
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:4079016
Y:4630274
H: 305
Codi Wikipedra: 18.737
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció de l'aqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació:
Accés: La porta d'accés es situa al centre del mur oriental
Descripció: Barraca de vinya exempta de planta quadrada, que presenta una construcció molt sòlida. A l'interior es disposa d'uns 6 m2 d'espai útil.  Es situa en terrenys de Can Massana.
Els murs són d'un gruix aproximat d'uns 80 cm, fets amb carreus de pedra seca amb falques de pedres petites formant filades. Les pedres dels murs són d'una mida mitjana i una mica irregulars pel que fa a la forma, en tot cas la seva disposició dóna la sensació d'una gran solidesa.
La porta, de 145x85x70 cm, que es trobava situada al mur  est, està construïda per una llinda de pedra. A l'interior de la barraca, per sobre de la llinda tot aprofitant-la de postada, s'hi localitza un petit espai quadrat de 30x12x35 cm que funcionaria com armari.
Al mur Sud hi ha unafinestre, de 17x23 cm situada a 125 cm de l'angle SE de l'habitació i a una alçada de 110 cm per sobre del nivell d'ús. Al costat oposat, al mur septentrional , n'hi ha una altra, de 30x25 cm situada a uns 105 cm de l'angle NE i a la mateixa alçada que la del costat meridional.
El nivell d'ús té una potència d'uns 5 cm i estava format per terra i calç cobreix tota l'habitació. Per sota s'hi va documentar un gran nivell argilós,  d'uns 70 cm que cobria el terreny natural.
Aquesta barraca es troba situada en una petita terrassa, prop d'un marge, el qual fou utilitzat cam a tancat.
La coberta està construïda amb lloses planes de pedra formant una falsa cúpula.Presenta un ràfec de lloses de pedra llargues i primes a tot el voltant de la barraca.
Estat de conservació: Es trobava en molt bon estat de conservació.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba al centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà completament destruïda per la construcció de la carretera.