dimarts, 6 de març del 2018

BARRACA P13PaC16-001
Identificador : P13PaC16-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Plans de Puigbó
Ref. cadastral : 08190A01309902
Polígon : 13
Parcel·la : C16
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407150
Y: 4631918
H: 285
Codi Wikipedra: 17.255
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció de l'aqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació:
Accés: La porta d'accés es situat en el mur meridional de la barraca .
Descripció: Barraca de vinya exempta, de planta més aviat quadrada, situada en el prat del Viscola, a 250 m de la masia de Puigbó, Genera un espai interior útil de 4 m2.
Els murs estan fets de blocs de pedra, prims i llargs, amb falques de pedra petites. El mur Est es recolza en una banqueta de fonamentació formada per blocs de pedra irreguls i còdols de riu, tot farcint un retall del terreny natural. En canvi , la resta de murs es troben exempts i directament recolzats sobre el terreny natural.
Al mur meridional , s'hi localitza la porta d'accés a l'interior , que mesura 160x75x50 cm , té llinda i marxapeu. La llinda està formada per una llosa de pedra, molt prima, té unes dimensions totals de 100x30x10 cm. El marxapeu el forma una única pedra allargada i prima  de 60x12x32 cm, clavada verticalment al sòl.
La barraca consta de tres finestres que es localitzen als murs, Nord,  Est i Oest, concretament , es situen al centre de cada un d'ells. La primera es situa  a 130 cm per sobre del nivell d´'ús i a 75 cm de la cantonada NE de la barraca. La segona  es troba a 5 cm per sota de l'anterior , però en el mur Est. Finalment, també trobem una altra finestra al mur Oest situada a 130 cm del nivell d'ús. Aquestes tres obertures tenen les mateixes característiques constructives, és a dir, són més obertes a la part interior del mur que a la banda exterior, i tenen forma d'espitlleres.
Pel que fa al nivell d'ús situat per sobre del terreny natural , té una potencia d'uns 40-45 cm. Es va fer una cala de sondeig a la meitat meridional de l'interior de la barraca de 2x1 m i una potencia de 40 cn fins a localitzar el terreny natural.
La coberta  està formada per lloses de pedra planes i cononada amb una gran llosa que tapa l'obertura central, formant una falsa cúpula, per sobre les quals hi havia una capa de terra vegetal i pedretes per impermeabilitzar l'habitacle. Presenta un rpafec de lloses de pedra allargades i primes.
Estat de conservació : Molt bó.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà completament destruïda per la construcció de la carretera .