diumenge, 4 de febrer del 2018

BARRACA P12Pa026-002
Identificador: P12Pa026-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Granes - Riu Cornet
Ref. Cadastral : 08190A012000260000PH
Polígon : 12
Parcel·la: 026 
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410510
Y: 4636107
H: 385
Codi Wikipedra: 17.086

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al marge d'un camp.
Terreny: Pla, la part posterior de la barraca irregular i amb pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Prop de la casa del Graner i la Casa Nova de Baix.
Funció:  Habitacle pel traballador i  annex pel matxo. 
Tipologia constructiva
Planta: Dos cosos, tot dos rectangulars.
Murs: De pedra seca.
Coberta: Amb bigues de fusta i lloses de pedra.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: S'endevina una possible menjadora a la part de la construcció destinada a poder donar aixopluc al matxo.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra i terra.
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta i murs.
Inscripció : Cap
Estat de conservació : Enderroc total de la coberta

Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Vista de la coberta
Vista de la coberta
Vista cenital de l'habitacle destinat al treballador
Alçat Est
Interior espai destinat al matxo
Detall interior de la coberta
Interior espai destinat al treballador
BARRACA P13Pa104-001
Identificador: P13Pa104-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Plans de Puigbó
Ref. cadastral: 08190A013001040000PY
Polígon :  13
Parcel·la : 104
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407317
Y: 4631712
H: 287
Codi Wikipedra: 17.085
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció tècnica de l'arqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació: 
Accés: La porta es trobava situada al costat Sud.
Descripció: Barraca de vinya de planta circular i exempta, propietat del Sr. Beringues, situada a l'esquerra de l'antic camí de Balsareny, en un espai anomenat plans de Puigbó. Està formada per un mur de pedra de 60 cm d'amplada , la major part del qual es troba enderrocat, i directament recolzat sobre el sól natural. Les pedres que el formen són de diverses mides falcades amb pedres més petites i terra. La porta d'accés al recinte, de 75 cm d'amplada, no té marxapeu i de fet es pot considerar que es tracta de la mateixa roca mare.
L'interior de la barraca, es troba reblert per un nivell d'enderroc de pedres i terra, i segurament es tracta de la part del mur enderrocat i de la coberta. Sota l'enderroc s'hi troba un segon nivell de terra groguenca i argilosa, just abans del terreny natural.
A la banda interior del mur i just al costat oposat de la porta s'hi localitza un retall rectangular de 35x15 cm, que devia fer les funcions de fresquera.
Mesures : Diametres: 2,10 m.  Alçada màxima: 1,00 m.
Estat de conservació: Té la coberta enfonsada i part del mur enderrocat, segons fonts orals la barraca es troba en estas ruïnos des de fa més de 72 anys.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà competament destgrïda per la construcció de la carretera.