dimarts, 30 d’abril del 2019

BARRACA P05Pa050-007
Identificador: P05Pa050-006
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Els Totxos
Polígon: 05
Parcel·la: 050
Ref. cadastral: 08190A005000500000PX
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405885
Y: 4626415
H: 326
Codi Wikipedra: 19.557
Entor i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al marge d'un camp i al costat del camí d'accés
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca, totalment enrunats
Coberta: Totalment enrunada
Porta: Orientada a Sud
Finestres : No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Totalment enrunada
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderro total
BARRACA P05Pa050-006
Identificador: P05Pa050-006
Tipus de construcció: Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Els Totxos
Polígon: 05
Parcel·la: 050
Ref. cadastral: 08190A005000500000PX
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406013
Y: 4626269
H: 313
Codi Wikipedra:  19.556
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Adosada a un marge en un terreny pla  amb pendent a la part posterior
Ubicació en relació a altres construccions: Algun marge
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats
Coberta : Enrunada
Porta: Orientada a Sud-Oest
Finestres : Una en el mur Sud-Est i una altra en el mur Nord-Oest
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta:  Enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc total de la coberta
Alçat Nord-Oest
Alçat Sud-Oest
Cantonada Sud
Alçat Sud-Est
Vista interior
Vista interior
Vista cenital
BARRACA P05Pa050-005
Identifficador: P05Pa050-005
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Els Totxos
Polígon: 05
Parcel·la: 050
Ref. cadastral: 08190A005000500000PX
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406096
Y: 4626320
H: 319
Codi Wikipedra: 19.555
Entorn i emplaçament
Aprofitament del Sòl: Situada en un marge al mitg d'un camp de correu de secà
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca
Porta: Orinetada a l'Est, de llinda plana 
Finestres : Cap
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca,  terra i vegetació
Paviment: Terra
Inscripciions : Cap
Estat de conservació: Bon estat de conservació
Alçat Est
Cantonada Sud-Est
Alçat Sud
Cantonada Nord-Est
Alçat Nord
Cantonada Sud-Oest

Cantonada Nord-Oest

dissabte, 13 d’abril del 2019

TINA P08Pa144-001
Identificador: P08Pa144-001
Tipus de construcció: Tina
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Plans de Magrans - Cal Mateu
Polígon: 08
Parcel·la : 144
Ref. cadastral: 08190A008001440000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410443
Y: 4629069
H: 330
Codi Wikipedra: 429
La tina es troba integrada en les restes d'una  modesta construcció que podria ser la que l'ICGC anomena com Cal Mateu.BARRACA P08Pa120-002
FORN DE GUIX P08Pa120-003
Identificador : P08Pa120-002/P08Pa120-003
Tipus de construcció: Barraca i forn de Guix
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Carrera / La Mallola
Ref. cadastral: 08190A008001200000PB
Polígon: 08
Parcel·la: 120
Coodenades UTM31N-ETRS89
Barraca
X: 409394
Y: 4629347
H: 338
Codi Wikipedra: 19.434
Forn de guix
X: 409392
Y: 4629352
H: 339
Codi Wikipedra:  332
Entorn i emplaçament
Apritament del sòl: En un camp.
Terreny: Aprofita un marge per poder situar el forn aprofitant el desnivell
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera i altres forns en la zona.
Funció: El forn tenia la funció de la producció deguix i la barraca , en l'interior de qual hi ha la boca de foc, habitacle del treballador i magatzem d'eines.
Tipologia constructiva 
Planta: Barraca de planta quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula
Porta: Orientada a Sud-Est, amb llida plana.
Finestres: Una de petita orientada a Nord-Est
Elements exteriors: Ràfec a la coberta
Elements interiors: Porta interior que comunica amb la boca de foc del forn, fornicula sobre les dues portes, dues fornícules en el mur Sud-Oest i una fornícula petita en el mur Nord-Est.
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: Pedra seca en falsa cúpula
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Barraca en bon estat i forn parcilament enrunat.
Cantonada Est
Cantonada Est
Alçat Sud-Est
Alçat Nord-Est
Mur interior Nord-Oest, comunicació amb la boca de foc
Interior mur Nord-Oest
Boca de foc
Interior mur Sud-Oest
Interior mur Nord-Est
Interior coberta
Alçat Sud-Oest
Caramull barrac i forn
Forn
Forn
Forn
Boca de foc
Detall coberta