dilluns, 6 d’agost del 2018

MAS SERRA-SANÇ P13Pa026-002
Identificador: P13Pa026-002
Tipus de construcció: Mas
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la: 026
Ref. cadastral: 08190A013000260000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408167
Y: 4633510
H: 416
Codi Wikipedra: 254
Nota: En el plànol de l'ICGC surt anomenat com a Torre de Serra-sanç.Informació  que apareix en l'obra Catalunya Romanica de l'editorial Enciclopedia Catalana.
"Les restes d'aquest edifici són situades dintre el municipi de Sallent a poca distància, vers tramuntana, de l'església de Sant Miquel de Serra-sanç, en un planell on es barregen els boscos i els conreus Long. 1º53´40" - Lat 41º50´53".
Un cop arribats al planell on s'alça l'església de Sant MIquel, cal prosseguir el camí, cosa de pocs metres,  per  a desviar-nos a l'esquerra, on n'hi ha un altre que, amb un breu recorregut, baixa gairebé a tocar les ruïnes de l'edifici.
Es tracta d'una reduïda construcció, en estat ruinós, formada per quatre parets esgallades de 90 cm degruix que configuren un edifici de planta gairebé quadrada (3,80 x 4,00 m a l'interior), bé que, en realitat, ateses les diferències mínimes que es donen entre els murs , adquireix un pla trapezoïdal, no detectable a simple vista.
Pel que fa a l'alçada dels murs , aquests, considerant els punts més alts, s'enlairen fins a diferents nivells , 3 m el mur de tramuntana, 2,45 el mur de migjorn, 3 m la paret de ponent i 3,70 la pret de llevant, on es dóna l'alçada màxima del que resta de construcció.
Adossats al centre dels murs de ponent i de llevant hi ha uns resalts, a manera  de pilars, que sobresurten uns 10 cm enfora, sobre un dels quals, concretament el de llevant , s'insinua l'arrancada d'una arcada que trobaria suport, al cantó opasat, en el resant de ponent.
A l'extrem esquerra del mur de migdia es fa ben patent una obertura de 110 cm d'amplada corresponent, sens dubte, al portal d'ingrés, el quel no se situava arran de terra, sinó que estava col·locat sobre un esglaó de 30 cm d'alçada. A l'extrem exterior d'aquest mateix mur, vers llevant també s'hi constata una banqueta adossada al mur que, com l'esgaló de la porta, s'aixeca fins a 30 cm. L'altra  obertura que hi ha en l'edifici és situada a l'extrem del mur  de tramuntana i a una alçada de 225 cm del sòl. La seva amplada és de 50 cm. Bé que està trossejada superorment, ateses les seves mesures i situació ha de tractar-se d'una finestra, l'única detectable en tot l'edifici.
L'aperell és fet amb blocs de pedra escantonats abastament i de mides irregulars (33x20, 25x28, 15x33 etc.) bé que dominen els carreus de mides més aviat voluminoses, els quals es disposen en filades horitzontals. La unió entre blocs, a l'esterior , és practicament amb terra, puix que la calç amb prou feines s'hi endevina. A l'interior, en canvi, hi ha senyals evidents que els paraments foren recoberts amb una argamassa composta de sorra i calç.
A l'interior també s'observa un forat quadrat, per a guardar-hi objectes, perforat al mur de llevant, prop de la pilastra , el qual fa 40 cm de costat. Al mur de tramuntana encara n'hi ha un altre de característiques semblants, peró de dimensions més reduïdes i sense formar un quadrat perfecte (18x23 cm).
Atés el que resta de l'edifici i tenint en compte la manera com ha estat aparellat , ens sembla força coherent datar aquesta construcció com a una obra romànica, de caire rural, batida el segle XII o a tot estirar a principis del segle XIII.
A partir de les restes estudiades hom pot fer-ne un  restitució que, segons el nostre criteri, no pot allunyar-se gaire de la realitat. Així, doncs, aquest edifici , originàriament, partint evidentment del mateix pla, es devia aixecar no gaire més dels punts més alrs que encara resten dempeus, bo i essent abrigallat amb una teulada de doble vessant que es devia recolzar sobre l'arcada sorgida dels ressalts adossats als murs de llevant i de ponent i, en últim terme, sobre els murs  de tramuntana i de migjorn. Hom  hi penetrava a través del portal obert a migdia, mentre que la llum l'il·luminava a través del finastral obert a tramuntana.
Aquesta construcció fou excavada pel F.A.E.S. de Sallent. "
Francesc Junyent i Albert Benet.

diumenge, 5 d’agost del 2018

BARRACA P13Pa011-001
Identificador: P13Pa011-001
Tipus de construcció: Barraca
Alçat Sud
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la : 011
Ref. cadastral: 08190A013000110000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408193
Y: 4633626
H: 423
Codi Wikipedra: 18.075
Entorn i emplaçamen
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bocs al costat d'un cap de conreu
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions: Parets de pedra properes
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca i pedruscall
Porta: De llinda plana orientada a Sud.
Finestres : Una en el mur Oest, una en el mur Nord i una en el mur Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Cap.
Materials constructius
Paraments : de pedra seca
Coberta: de pedra seca i pedruscall
Paviment: de terra.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: L'interior es conserva bé, amb un petit enderroc de la coberta i enderroc exterior del mur Est.
Alçats Oest i Nord
Alçat Nord
Alçat Est
Detall exterior porta
Detall interior cantonada Nord-Est
Interior coberta
Interior cantonada Sud-Est
Detall ràfec perimetral de la coberta

BARRACA P13Pa026-001
Identificador : P13Pa026-001
Tipus de construcció: Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la: 026
Ref. cadastral: 08190A013000260000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408187
Y: 4633528
H: 417
Codi wikipedra: 18.074
 Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions: Propere a les restes de l'antic Mas de Serra-sanç.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca totalment enrunada
Porta : Orientada a Sud.
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: Pedra seca , totalment enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la construcció
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Enderroc total
Nota: Les caracteristiques de les pedres utilitzades per la seva construcció fan pensar que foren aprofitades de l'enderroc de la construcció propera del Mas Serra-sanç.

divendres, 3 d’agost del 2018

BARRACA P08Pa120-001
Identificador: P08Pa120-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Mallola - La Carrera
Polígon: 08
Parcel·la: 120
Ref. cadastral: 08190A008001200000PB
Coordenades UTM31N_ETRS89
X:409488
Y:4629348
H:345
Codi Wikipedra:18.054
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc amb camps de secà propers
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Barraques i marges propers.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Trapezoidal
Murs : De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca i pedruscall
Porta: De llinda plana orientada a Sud.
Finestres: Dues de petites en el mur Est i en el mur Nord.
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta
Elements interiors: Fornícula sobre la porta
Materials contructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca i pedruscall
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Petit enderroc exterior en el mur Sud.
Alçat Sud
Alçats Nord i Oest
Alçat Nord
Alçat Nort i Est
Alçat Est
Finestra mur Nord
Finestra mur Est
Detall ràfec exterior
Detall murs interiors
Detall interior coberta