dilluns, 28 de setembre del 2020

P14Pa006-003 - BARRACA

 

BARRACA P14Pa006-003

Identificador : P14Pa006-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serrat de l'Alou
Polígon: 14
Parcel·la: 006
Ref. cadastral: 08190A014000060000PS
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408594
Y: 4634498
H: 456
Codi Wikipedra: 22.537
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera i parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, parcialment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a l'Sud.
Finestres: Tres orientades a Est, Oest i Nord. 
Elements exteriors: Ràfec perimentral a la coberta.
Elements interiors: Petita fornícula sobre la porta. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats. 
Coberta: Pedra seca, pedruscall i terra i vegetació, parcioalment enrunada.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc de la coberta. 
Reformes i ampliacions: No.


Alçat Sud

Alçat Sud-Est

Alçat Sud-Est

Alçat Est

Alçat Est

Alçat Est

Alçat Nord-Est

Alçat Nord

Alçat Nord- Oest 

Alçat Oest

Alçat Sud-Oest 

Alçat Sud

Detall porta 

Detall llinda porta

Interior mur Nord

Interior coberta 

Interior mur Oest

Interior mur Est

Interior, detall fornícula sobre la porta 

Detall exterior finestra mur Oest

Detall exterior finestra mur Nord 

Detall exterior finestra mur Est

P14Pa004-005 - BARRACA

 

BARRACA P14Pa004-005

Identificador : P14Pa004-005
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Font
Polígon: 14
Parcel·la: 004
Ref. cadastral: 08190A014000040000PJ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409165
Y: 4635212
H: 415
Codi Wikipedra: 22.536
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Irregular amb pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a la casa de la Font 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunada.
Porta:Orientada a l'Est.
Finestres: No es conserven. 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: Petita fornícula en el mur Nord.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats. 
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No.

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Cantonada Nord-Est

Cantonada Sud-Est

Porta, mur Est

Interior cantonada Nord-Oest

Interior mur Nord

Interior mur Sud

Alçat mur SudP14Pa004-004 - FORN DE CALÇ

FORN DE CALÇ  P14Pa004-004
Identificador: P14Pa004-004
Tipus de construcció: Forn de calç
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Polígon: 14
Parcel·la: 004
Ref. cadastral: 08190A014000040000PJ  
Zona: La Font
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409057
Y: 4635611
H: 405
Codi Wikipedra: 525
Forn de calç de planta circular, situat a la finca de la Font, a la Costa Mala, a les pendents de llevant del Pla de Puigdorca  . 
Localitzat gràcies a les indicacions de l'Antonio Garcia.