dimecres, 22 d’abril de 2015

P09Pa012-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa12-001
Identificador:  P9Pa12-001
Tipus de construcció Barraca

Situació:
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages 
Ref. Cadastral: 08190A009000120000PO
Polígon: 9
Parcel·la : 12
Topònim: Sant Martì
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 411174
Y: 4631123
H: 470m
Codi Wikipedra                                     10966
Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Dins el bosc, tot i que derrerament s'han procedit a la tala del bosc més proper amb l'objectiu sembla de plantar vinya.
Terreny: Amb lleugera pendent
Ubicació en relació a altres construccions .  Aïllada, sense construccions relacionades.
Funció: Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:
Planta : Circular
Espai: Unitàri.
Murs: De pedra molt regulars
Coberta: Sense remat superior
Elements : Cap
Porta: En la façana Est
Montats verticals .
Llinda  plana amb dues pedres  de grans dimensions
Finestres: Una de petita orientada a Nord-Oest
Elements funcionals exteriors :  Escopidor perimetral, gaire bé desaperegut
Elements funcionals interiors :  No n'hi ha cap, diverses fornícules 
Coberta interior : Falsa cúpula 
Acabament de la coberta :  Falta l'acabament de la coberta
Cobriment de la coberta:  Pedruscall i terra
Disposició de la pedra del mur:  Pedra ciclopia molt regular. 
Litologia de l'aparell:  Calcària
Construccions de pedra:  Cap.

Materials constructius:
Paraments :  Pedra ciclopia molt regular
Coberta :  Pedra regular, pedruscall i terra
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva : Pedra en sec. 
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Molt bó llevat de la manca de element de tancament de la coberta i d'un petit enderroc exterior en la part inferior del mur Nord-Oest.
Reformes i ampliacions :  Cap 
Alçat Est
Alçat Nord
Detall exterior fornicula alçat Nord
Detall exterior finestra alçat Nord
Detall petit esfondrament exterior alçat Nord-Oest
Alçat Oest
Alçat Oest i entorn
Alçat Sud-Oest i entorn
Exterior coberta
Alçat Sud
Llinda i restes de la cornisa exterior
Alçat Nord i entorn
Detall llinda
Alçat Oest interior
Interior falsa cúpula
Alçat Est interior
Alçat Nord interior
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada