dimarts, 21 d’abril del 2015

P08Pa039-002 - BARRACABARRACA P8Pa39-002
Identificador:                      P8Pa39-002
Tipus de construcció :        Barraca
Situació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000390000PX
Polígon:                                                8
Parcel·la :                                             39
Topònim :                                             Solà.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409353
Y:                                                            4630843
H:                                                           330 m.
Codi Wikipedra:                                    10965

Ubicació en relació a altres construccions.
Adossada a un marge   , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Quadrada.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                    Exempts, el mur Nord adossat al marge.
Coberta :                                              Parcialment enrunat .
Elements :                                            No s’observen
Porta :                                                   En la façana sud.
                                                               Muntants verticals.
                                                               Llinda única.
Finestres:                                             Façana Est.
1 de petita .
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral malmès.
Elements funcionals interiors :        No s’observen .
Coberta Interior:                                Estat regular falta la peça de remat .                             
Acabament de la coberta :               Falta la peça de remat .
Cobriment coberta :                          Pedruscall.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular.
Litologia de l’aparell:                          Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.


Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses de pedra, pedruscall i terra i vegetació .
Paviment interior :                             Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.
Estat de conservació:
Els paraments exteriors estan en bon estat , a la coberta tot i estat en bon estat li manca l’element de remat i s’ha protegit amb una placa de fibrociment.
Reformes i ampliacions :
Cap.


 
Alçat mur Sud
Vista general de l'entorn amb feixes de pedra seca

Detall de porta al mur Sud

Coberta

Detall interior de la falsa cúpula

Detall interior del mur Nord

Detall interior del mur Est i de la porta del mur Sud

Detall interior de la finestra del mur Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada