diumenge, 16 de desembre del 2018

BARRACA P07Pa9037-002
Identificador: P07Pa9037-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Rampinya
Ref. cadastral: 08190A007090370000PA
Polígon: 07
Parcel·la: 9037
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:4079016
Y:4630274
H: 305
Codi Wikipedra: 18.737
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció de l'aqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació:
Accés: La porta d'accés es situa al centre del mur oriental
Descripció: Barraca de vinya exempta de planta quadrada, que presenta una construcció molt sòlida. A l'interior es disposa d'uns 6 m2 d'espai útil.  Es situa en terrenys de Can Massana.
Els murs són d'un gruix aproximat d'uns 80 cm, fets amb carreus de pedra seca amb falques de pedres petites formant filades. Les pedres dels murs són d'una mida mitjana i una mica irregulars pel que fa a la forma, en tot cas la seva disposició dóna la sensació d'una gran solidesa.
La porta, de 145x85x70 cm, que es trobava situada al mur  est, està construïda per una llinda de pedra. A l'interior de la barraca, per sobre de la llinda tot aprofitant-la de postada, s'hi localitza un petit espai quadrat de 30x12x35 cm que funcionaria com armari.
Al mur Sud hi ha unafinestre, de 17x23 cm situada a 125 cm de l'angle SE de l'habitació i a una alçada de 110 cm per sobre del nivell d'ús. Al costat oposat, al mur septentrional , n'hi ha una altra, de 30x25 cm situada a uns 105 cm de l'angle NE i a la mateixa alçada que la del costat meridional.
El nivell d'ús té una potència d'uns 5 cm i estava format per terra i calç cobreix tota l'habitació. Per sota s'hi va documentar un gran nivell argilós,  d'uns 70 cm que cobria el terreny natural.
Aquesta barraca es troba situada en una petita terrassa, prop d'un marge, el qual fou utilitzat cam a tancat.
La coberta està construïda amb lloses planes de pedra formant una falsa cúpula.Presenta un ràfec de lloses de pedra llargues i primes a tot el voltant de la barraca.
Estat de conservació: Es trobava en molt bon estat de conservació.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba al centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà completament destruïda per la construcció de la carretera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada