dimarts, 31 de desembre del 2013

P08Pa033-001 - BARRACA

BARRACA P8Pa33-001
Identificador:                       P8Pa33-001
Tipus de construcció :       BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                            Sallent
Comarca:                                             Bages
Ref. Cadastral:                                    08190A008000330000PF
Polígon:                                                8
Parcel·la :                                            33
Topònim :                                            Serrat del Xipell.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409230
Y:                                                            4630854
H:                                                           365 m.
Codi Wikipedra:                                 9339Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Bosc
Terreny:                                                 Topografia irregular, amb pendent.

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle pel  treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                Quadrada.
Espai :                                                  Unitari.
Murs:                                                    Adossat a una roca del marge.
Coberta :                                              Falsa cúpula.
Elements :                                            Fornícules interiors .
Porta :                                                  En la façana sud.
                                                              Adossada a la paret de la façana oest.
                                                              Muntants verticals.
                                                              Llinda plana.
Finestres:                                             Façana sud
1 sobre la porta
1 de petita .
                                                               Façana est.
                                                               1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral malmés.
Elements funcionals interiors :       Fornícules .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula,  falta el remat de la part superior.                       
Acabament de la coberta :                Es desconeix, doncs la part central  de la coberta està foradada
Cobriment coberta :                           Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:      Plana discontinua aprofitant la pedra del marge per els paraments oest i nord.
Litologia de l’aparell:                        Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                            Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars, roca del  marge.
Coberta :                                               Lloses i terra.
Paviment interior :                              Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Regular, en general bo però la coberta presenta un forat en la seva part central, falta el tancament de la falsa cúpula.

Reformes i ampliacions :
Cap.

Exterior mur Est.

Exterior coberta.

Exterior mur Sud.

Interior mur Nord.

Interior mur Nord i coberta.

Detall fornícula mur Nord.

Interior mur Sud.

Exterior mur Oest.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada