dimarts, 6 de març de 2018

BARRACA P13PaC16-001
Identificador : P13PaC16-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Plans de Puigbó
Ref. cadastral : 08190A01309902
Polígon : 13
Parcel·la : C16
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407150
Y: 4631918
H: 285
Codi Wikipedra: 17.255
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció de l'aqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació:
Accés: La porta d'accés es situat en el mur meridional de la barraca .
Descripció: Barraca de vinya exempta, de planta més aviat quadrada, situada en el prat del Viscola, a 250 m de la masia de Puigbó, Genera un espai interior útil de 4 m2.
Els murs estan fets de blocs de pedra, prims i llargs, amb falques de pedra petites. El mur Est es recolza en una banqueta de fonamentació formada per blocs de pedra irreguls i còdols de riu, tot farcint un retall del terreny natural. En canvi , la resta de murs es troben exempts i directament recolzats sobre el terreny natural.
Al mur meridional , s'hi localitza la porta d'accés a l'interior , que mesura 160x75x50 cm , té llinda i marxapeu. La llinda està formada per una llosa de pedra, molt prima, té unes dimensions totals de 100x30x10 cm. El marxapeu el forma una única pedra allargada i prima  de 60x12x32 cm, clavada verticalment al sòl.
La barraca consta de tres finestres que es localitzen als murs, Nord,  Est i Oest, concretament , es situen al centre de cada un d'ells. La primera es situa  a 130 cm per sobre del nivell d´'ús i a 75 cm de la cantonada NE de la barraca. La segona  es troba a 5 cm per sota de l'anterior , però en el mur Est. Finalment, també trobem una altra finestra al mur Oest situada a 130 cm del nivell d'ús. Aquestes tres obertures tenen les mateixes característiques constructives, és a dir, són més obertes a la part interior del mur que a la banda exterior, i tenen forma d'espitlleres.
Pel que fa al nivell d'ús situat per sobre del terreny natural , té una potencia d'uns 40-45 cm. Es va fer una cala de sondeig a la meitat meridional de l'interior de la barraca de 2x1 m i una potencia de 40 cn fins a localitzar el terreny natural.
La coberta  està formada per lloses de pedra planes i cononada amb una gran llosa que tapa l'obertura central, formant una falsa cúpula, per sobre les quals hi havia una capa de terra vegetal i pedretes per impermeabilitzar l'habitacle. Presenta un rpafec de lloses de pedra allargades i primes.
Estat de conservació : Molt bó.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà completament destruïda per la construcció de la carretera .


diumenge, 4 de febrer de 2018

BARRACA P12Pa026-002
Identificador: P12Pa026-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Granes - Riu Cornet
Ref. Cadastral : 08190A012000260000PH
Polígon : 12
Parcel·la: 026 
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410510
Y: 4636107
H: 385
Codi Wikipedra: 17.086

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al marge d'un camp.
Terreny: Pla, la part posterior de la barraca irregular i amb pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Prop de la casa del Graner i la Casa Nova de Baix.
Funció:  Habitacle pel traballador i  annex pel matxo. 
Tipologia constructiva
Planta: Dos cosos, tot dos rectangulars.
Murs: De pedra seca.
Coberta: Amb bigues de fusta i lloses de pedra.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: S'endevina una possible menjadora a la part de la construcció destinada a poder donar aixopluc al matxo.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra i terra.
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta i murs.
Inscripció : Cap
Estat de conservació : Enderroc total de la coberta

Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Vista de la coberta
Vista de la coberta
Vista cenital de l'habitacle destinat al treballador
Alçat Est
Interior espai destinat al matxo
Detall interior de la coberta
Interior espai destinat al treballador
BARRACA P13Pa104-001
Identificador: P13Pa104-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Plans de Puigbó
Ref. cadastral: 08190A013001040000PY
Polígon :  13
Parcel·la : 104
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407317
Y: 4631712
H: 287
Codi Wikipedra: 17.085
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16
Aquesta barraca va desapareixer durant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memoria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. sota la direcció tècnica de l'arqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació: 
Accés: La porta es trobava situada al costat Sud.
Descripció: Barraca de vinya de planta circular i exempta, propietat del Sr. Beringues, situada a l'esquerra de l'antic camí de Balsareny, en un espai anomenat plans de Puigbó. Està formada per un mur de pedra de 60 cm d'amplada , la major part del qual es troba enderrocat, i directament recolzat sobre el sól natural. Les pedres que el formen són de diverses mides falcades amb pedres més petites i terra. La porta d'accés al recinte, de 75 cm d'amplada, no té marxapeu i de fet es pot considerar que es tracta de la mateixa roca mare.
L'interior de la barraca, es troba reblert per un nivell d'enderroc de pedres i terra, i segurament es tracta de la part del mur enderrocat i de la coberta. Sota l'enderroc s'hi troba un segon nivell de terra groguenca i argilosa, just abans del terreny natural.
A la banda interior del mur i just al costat oposat de la porta s'hi localitza un retall rectangular de 35x15 cm, que devia fer les funcions de fresquera.
Mesures : Diametres: 2,10 m.  Alçada màxima: 1,00 m.
Estat de conservació: Té la coberta enfonsada i part del mur enderrocat, segons fonts orals la barraca es troba en estas ruïnos des de fa més de 72 anys.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant, si es manté el recorregut actual, resultarà competament destgrïda per la construcció de la carretera.

dimarts, 23 de gener de 2018

BARRACA P12Pa050-002
Identificador: P12Pa050-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet
Ref. cadastral: 08190A012000500000PD
Polígon: 12
Parcel·la: 050
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408969
Y: 4632814
H: 301
Codi Wikipedra: 16.990

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc, al costat d'un camp
Terreny: El camp  proper és pla però el terreny de la seva part posterior té una forta pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula, enrunada i terra amb vegetació.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Est
Finestres: Una en el mur Sud-Est i una altre en el mur Nord-Oest
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta
Elements interiors: Cap
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca, parcialment enrunada.
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Coberta parcialment enrunada, mur Nord-Oest, exterior parcialment enrunat
Vista cantonada Sud
Alçat Sud-Est
Esterior finestra mur Sud-Est
Alçat mur Sud-Oest
Detall ràfec coberta
Vista cantonada Oest
Detall coberta, vista Nord-Oest
Detall coberta
Vista Nord-Est
Vista cantonada Est
Interior mur Nord-Est
Interior mur Sud-Oest

BARRACA P13Pa029-001
Identificador: P13Pa029-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç,  Serrat de l'Alou
Ref. cadastral:  08190A013000290000PS
Polígon: 13
Parcel·la: 029
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408012
Y: 4633705
H: 412
Codi Wikipedra: 16.989

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al marge d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Algun marge i alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula, enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Est
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: Fornícula en el mur Oest
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: De pedra seca i terra, enrunada
Paviment: Totalment tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc de la coberta, i paraments tapats per l'enderroc
Alçat Est
Vista Nord
Vista Nord
Vista Oest
Vista Sud
Detall porta
Interior
Interior